REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Wilczeńcu Fabiańskim

PSZOK przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje uprawniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z aktualnym wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczeniu, itp.
 3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.
 5. PSZOK przyjmuje odpady w:
  Poniedziałek 9.00-14.00
  Czwartek 12.00-17.00
  Sobota 9.00-14.00
 6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Fabianki.
 7. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.
 8. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 9. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 10. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Uchwale Gminy Fabianki w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Odpady, które możemy dostarczyć do PSZOK-a:

1) odpady wielkogabarytowe, np. meble
2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa)
3) chemikalia
4) sprzęt elektryczny i elektroniczny
5) zużyte baterie i akumulatory
6) przeterminowane leki
7) gruz i posegregowane odpady rozbiórkowe

11. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
– stwierdzenia przez pracownika PSZOK-a, iż odpady dostarczane nie znajdują się na wykazie aktualnie przyjmowanych
– stwierdzenia zanieczyszczeń z zabrudzeń w dostarczanych odpadach
– stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

Odpady, które nie możemy przyjmować do PSZOK-a
1) Zmieszane odpady komunalne
2) odpady zawierające azbest (eternit)
3) Szyby samochodowe
4) Części samochodowe
5) Odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami
6) Padłe zwierzęta

12. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-a wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadów na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadów kartą przekazywania odpadów.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-a lub oddział zajmujący się gospodarowaniem odpadów w Urzędzie Gminy Fabianki tel. (54) 231-60-06.
2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej gminy www.pszok.fabianki.pl