Gospodarstwo domowe: to zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli jakakolwiek osoba w tym mieszkaniu utrzymuje się oddzielnie, osoba taka tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. Grupa osób niespokrewnionych, mieszkających razem, może tworzyć jedno wieloosobowe gospodarstwo domowe, jeśli wspólnie utrzymują się lub kilka gospodarstw jednoosobowych. Gospodarstwa domowe tworzą osoby mieszkające stale lub przebywające czasowo w mieszkaniach.

Odpady komunalne: to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne.

Bioodpady: to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego. Są to również odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Odpady ulegające biodegradacji: to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

  • papier i tekturę
  • odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%)
  • odpady z terenów zielonych
  • odpady kuchenne i ogrodowe
  • drewno (50%)
  • odpady wielomateriałowe (40%)
  • frakcje drobną < 10 mm (30%)

Odpady zielone: to odpady stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków itp. z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

Odpady wielkogabarytowe: jest to jeden ze strumieni odpadów, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach przydomowych. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których masa jednostkowa przekracza 50 kg.

Odpady opakowaniowe: rozumiemy tu wszelkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

Odpady budowlane i rozbiórkowe: odpady pochodzące z budów i remontów o których mowa w art. 3b ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust.2 pkt 1 lit.a ucpg, wytwarzane w gospodarstwach domowych podczas realizacji przez właścicieli drobnych prac remontowych, które nie są objęte przepisami z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane w zakresie konieczności otrzymania pozwoleń lub dokonania zgłoszeń.

Odpady niebezpieczne: odpady wykazujące co najmniej jedną z właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są niebezpieczne określa załącznik nr 3 do ustawy i jednocześnie, ze względu na fakt, że zostały wytworzone w gospodarstwie domowym, stanowią jedną z frakcji odpadów komunalnych.

Posiadacz odpadów: to wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów, domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Wytwórca odpadów: to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Selektywne zbieranie: następuje, gdy dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Recykling: to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, lub w innych celach.

Przygotowanie do ponownego użycia: to odzysk, polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub ich części, które stały się odpadami, są przygotowywane do ponownego wykorzystania, bez czynności przetwarzania wstępnego.

Ponowne użycie: to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.

Przetwarzanie odpadów: to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Kompostownik: specjalna skrzynia, lub dół służące do kompostowania odpadów organicznych. Ich lokalizacja winna spełniać warunki zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zabudowa jednorodzinna: rozumie się nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, tj. budynkiem wolno stojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku (zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Zabudowa wielolokalowa: rozumie się nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi innymi niż wskazane wyżej budynki mieszkalne jednorodzinne.

Właściciel nieruchomości: rozumiemy przez to również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Nieruchomość zamieszkana: nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, czyli nieruchomość, na której człowiek bytuje stale, spożywa posiłki, przechowuje majątek.

Nieruchomość niezamieszkana: nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a więc w szczególności: domki letniskowe i domki na rodzinnych ogrodach działkowych, o ile nie są zamieszkane na stałe, szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy i ośrodki kultury i sportu, cmentarze, zakłady kremacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, torowiska kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, stacje kolei linowych i wyciągów narciarskich. Stoki narciarskie, dworce autobusowe, lotniska, porty, boiska i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe i turystyczne, posterunki straży gminnych, policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, w tym autostrad, ogrody botaniczne, dendrologiczne, zoologiczne, palmiarnie, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, szpitale, hotele i hostele, w części gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych, lasy, obszary pokryte wodami, urzędy celne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne i tym podobne.

Nieruchomość mieszana: to nieruchomości, których część jest zamieszkana, pozostała niezamieszkana, a powstają na niej odpady komunalne.