1. Co dla mojego gospodarstwa zmienia nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Nowa ustawa zmienia wiele zarówno dla gospodarstwa, jak i środowiska. Celem jej jest segregacja odpadów, tak by można w większym wymiarze zastosować recykling z korzyścią dla środowiska. Ma również zlikwidować dzikie wysypiska, gdyż odebrana zostanie każda ilość odpadów komunalnych w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zwiększona ilość punktów odbioru odpadów spowoduje brak opłacalności wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych. Z kolei segregując odpady w konsekwencji będziemy mniej płacić.

2. Czy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy będą mogli po dniu 1 lipca 2013 r. korzystać z nich, a nie z systemu gminnego?

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie będą mogli korzystać z dotychczas zawartych umów, gdyż od 1 lipca 2013 r., gmina przejmuje obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych. Właściciele tychże nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele ci od 1 lipca 2013r., nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy.) Pozostali właściciele nieruchomości, tj. nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych, mają zawarte indywidualne umowy z uprawnionymi do odbierania odpadów komunalnych przedsiębiorcami tak jak to się odbywało dotychczas, gdyż w przypadku tych właścicieli system nie ulega zmianie i wywozem ich odpadów komunalnych zajmuje się uprawniony do odbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca.

3. Czy muszę rozwiązać dotychczasową umowę na wywóz śmieci?

Od 1 lipca 2013 r. wywozem odpadów będzie się zajmowała gmina. Z tego też tytułu gmina będzie pobierała opłatę. Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Decyzję w zakresie rozwiązania dotychczasowej umowy z odpowiednim wyprzedzeniem powinien podjąć właściciel nieruchomości, jednakże pozostawienie umowy bez rozwiązania nie zwalnia go z obowiązku wnoszenia na rzecz gminy od 1 lipca 2013 r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Z kim mam podpisać umowę na wywóz odpadów?

Odbiorem odpadów komunalnych będzie się zajmowała gmina. Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a jedynie w określonym terminie są zobowiązani do złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Kto ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za śmieci?

Zgodnie z ustawą obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości w terminie do 15 maja 2013 r., (dotyczącym pierwszej deklaracji) oraz w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

6. Czy jeśli ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie ma właściciela, to nie ma obowiązku złożenia deklaracji? Na kim wówczas ten obowiązek spoczywa?

Obowiązkiem opłaty oraz złożeniem deklaracji objęci są wszyscy mieszkańcy gminy zgodnie z nowelizacją ustawy. Jest to obowiązek podatkowy, stąd należy kwestię złożenia deklaracji o wysokości opłaty uregulować zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami.

7. Jakie są konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty?

W przypadku braku deklaracji Prezydent określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

8. Czy moje gospodarstwo zostanie wyposażone w pojemnik na odpady?

Na mocy uchwały Gmina Miasto Włocławek przejęła obowiązki związane z wyposażeniem w pojemniki właścicieli nieruchomości. W ramach opłaty, jaką będą uiszczać do Urzędu Miasta właściciele nieruchomości firma „Saniko” będzie dostarczać na posesje pojemniki do selektywnej zbiórki (na odpady suche pojemnik zielony i na odpady mokre pojemnik brązowy lub brązowe worki). Jeśli na danej posesji znajduje się już jeden pojemnik, wówczas on zostanie i będzie służył do zbierania odpadów suchych. W takim przypadku firma dostarczy tylko jeden pojemnik – brązowy (lub worki). Jeśli właściciel nieruchomości nie otrzyma brązowego worka lub pojemnika, wówczas odpady mokre może umieścić w dowolnym worku. Właściciel nieruchomości nie poniesie za to żadnych konsekwencji. Jeśli właściciel nieruchomości zadeklarował, że nie będzie segregował odpadów i ma już na terenie swojej posesji kosz na śmieci, wówczas firma nie dostarczy pojemnika.

9. Skąd mam wiedzieć ile będziemy płacić za odpady?

Wysokość opłaty zostanie ustalona uchwałą rady miasta. Celem ułatwienia mieszkańcom przeliczeń zostanie umieszczony kalkulator stawek na stronie.

10. Czy muszę płacić za osobę, która jest zameldowana, jednakże większość roku pod tym adresem nie przebywa?

Obowiązek wnoszenia opłaty dotyczy osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie zameldowanych. Ponadto, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, w tym ilości osób zamieszkujących, w każdym momencie właściciel może złożyć deklarację zmieniającą uwzględniając powstałe na nieruchomości zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

11. Skąd mam mieć pewność do jakiego pojemnika wrzucać różne odpady? Np. opakowanie po soku?

Pojemniki zostaną w odpowiedni sposób oznakowane. O podziale odpadów możemy wyczytać na stronie internetowej Urzędu. Istotne jest by odpady podzielić na tak zwane odpady mokre, które ulegają biodegradacji, czyli np. resztki jedzenia, roślinność oraz na pozostałe odpady tak zwane suche, tj. makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metal.

12. Gdzie mam zgłosić gruz, gdy będę robić remont?

Wywóz gruzu pochodzącego z drobnego remontu należy zgłosić osobiście bezpośrednio do PGK Saniko. Jest on wliczony w opłatę w wysokości 1m sześć. na gospodarstwo w ciągu roku. Gruz ponad ww. normę właściciel nieruchomości zamieszkałej może zawieźć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

13. Czy sprzęt elektryczny mam wyrzucić do pojemnika na plastik?

Zdecydowanie nie. Każdy zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, zużyte baterie należy przekazać do przeznaczonych do tego celu punktów lub pojemników. Odbywa się to bezpłatnie.

14. A co mam zrobić z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, będą zbierane do specjalnych pojemników stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, rozstawionych w aptekach. Wykaz aptek biorących udział w zbiórce zamieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu oraz w zakładce „Selektywna zbiórka”. Ponadto przeterminowane leki w każdej ilości, właściciel nieruchomości zamieszkałej może przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

15. Gdzie mogę poznać zasady wywozu jakie będą obowiązywały w mojej gminie, w moim gospodarstwie?

Zasady dotyczące odbioru i wywozu śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Patrz zakładka Akty prawne.

16. Kto ustala częstotliwość odbioru odpadów?

Częstotliwość odbioru odpadów ustala gmina uwzględniając wielkość pojemników i ilość osób z nich korzystających.

17. Co jeśli, sąsiad nie będzie selekcjonował śmieci, a mamy wspólny pojemnik?

Gmina pobiera opłatę zgodnie ze złożoną deklaracją. Jednakże w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez podmiot odbierający, odpady komunalne przyjmuje się jako zmieszane i powiadamia o tym gminę. Wówczas w drodze decyzji Prezydent zmieni wysokość opłaty na wyższą, zgodnie z cennikiem ustalonym dla zbiórki nieselektywnej.

18. Dlaczego są dwie stawki opłat z podziałem na zbiórkę selektywną i nieselektywną?

Istota reformy docelowo polega na tym, byśmy w ostateczności mniej płacili za odpady. By osiągnąć ten stan, musimy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w taki sposób, by jak najwięcej materiału mogło zostać poddane recyklingowi. Działania takie będą z korzyścią zarówno dla naszych portfeli, jak i dla środowiska, gdyż jest szansa, że stawka opłaty może ulec zmniejszeniu, a środowisko ze względu na dużą i darmową ilość punktów odbioru odpadów nie będzie zanieczyszczane.

19. Czy odpady posegregowane (szkło, makulatura i tworzywa sztuczne) pochodzące z zabudowy jednorodzinnej lub wielolokalowej muszę wrzucać tylko do pojemników przeznaczonych do tego celu, usytuowanych przy mojej posesji bądź przy pergoli przynależnej do budynku wielolokalowego?

Nie ma takiego przymusu. Jeżeli w domku jednorodzinnym przepełni się pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów, mieszkaniec może posegregowane odpady wrzucić do odpowiednich pojemników usytuowanych w Osiedlowych Punkach Gromadzenia Odpadów tzw. Gniazdach lub zawieźć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To samo dotyczy mieszkańców zabudowy wielolokalowej. Mogą oni korzystać z dowolnie usytuowanych (niekoniecznie w pobliżu swoich budynków wielolokalowych) odpowiednio oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

20. W moim gospodarstwie wytwarzany jest popiół- do którego z pojemników mam go wyrzucić?

Popiół suchy, czyli nie stanowiący ryzyka wzniecenia pożaru, należy wrzucić do pojemnika na odpady suche.

21. Co zrobić z odchodami zwierząt domowych?

Należy wrzucić do pojemników komunalnych. Nie wolno wrzucać do pojemników, w których następuje selekcja na odpady suche i mokre.

22. Czy należy myć opakowania przed wyrzuceniem?

Prawo nie nakazuje mycia opakowań przed wyrzuceniem, tu należy się kierować zdrowym rozsądkiem. Na pewno należy opróżnić opakowania z zawartości i zastanowić się czy pozostałość czekająca na wywóz nie będzie fermentować, wydzielać brzydkiego zapachu i być źródłem bakterii.

23. Mam za mały pojemnik, lub nie mam w ogóle pojemnika- czy muszę płacić za śmieci?

Brak pojemnika nie zwalnia nas z opłaty za wywóz odpadów. Zarówno przy braku pojemnika, jak i przy większej ilości odpadów możemy je umieścić w oznaczone worki i przygotować do odbioru.

24. Czy mogę mieć wymieniony pojemnik na większy?

Wymiana pojemnika na większy musi być uzasadniona i jest zależna od ilości osób przypisanych do danego pojemnika. Według regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek na mieszkańca przypada 120 litrów odpadów komunalnych na miesiąc. Uwzględniając ilość pojemników i częstotliwość wywozu ustala się odpowiedniej wielkości pojemniki.

Nadmiar odpadów, które nie mieszczą się w koszach należy umieścić w oznakowanych workach.