Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych w związku z przesłaniem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Fabianki, reprezentowana przez Wójta Gminy Fabianki, z siedzibą w miejscowości Fabianki 4, 87-811 Fabianki.

  Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę o następujące treści:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych w celu kontaktu z klientem przez Gminę Fabianki, reprezentowana przez Wójta Gminy Fabianki, z siedzibą w miejscowości Fabianki 4, 87-811 Fabianki. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fabianki, reprezentowana przez Wójta Gminy Fabianki, z siedzibą w miejscowości Fabianki 4, 87-811 Fabianki.
  2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Krzysztofem Kiełbasą pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
  b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust 1 lit. e Rozporządzenia
  c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,
  d) na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane – art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,
  4) Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres zależny od podstawy prawnej przetwarzania
  a) pkt 3a i 3b – czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych szczególnych przepisach prawa.
  b) pkt 3c przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości.
  c) pkt 3d do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego przetwarzania.
  6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu
  9) podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych
  a) pkt 3a i 3b – obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa
  b) pkt. 3c – obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy
  c) pkt 3d – dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie np. nieważnością głosu oddanego w głosowaniu na propozycje do budżetu obywatelskiego, niemożliwością otrzymywanie informacji z Newslettera urzędu.